Lover for Irsk Ulvehundklubb Norge

Vedtatt på klubbens Generalforsamling 21. juni 2003. Endringer i forhold til den nye lovnormal vedtatt på Generalforsamlingen 22. juni 2013. Vedtekter revidert på Generalforsamlingen 21. juni 2014

Kap 1 Innledende bestemmelser

1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE

Klubbens navn er Irsk Ulvehundklubb Norge, og forkortes til IUKN . Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Irsk Ulvehund.

Klubben har verneting i Oslo.

1-2 FORMÅL

IUKN har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. IUKNskal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

IUKN arbeider for

 • Fremme utviklingen av Irsk Ulvehund
 • Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper
 • Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt veltilpassede individer.
 • Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.
 • Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund
 • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

1-3 DEFINISJONER

Klubbens organer:

 • Generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Styret
 • Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

2-1 MEDLEMSKAP

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

2-2 MEDLEMSKONTINGENT

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling. Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret besluttes strøket som medlem.

2-3 MEDLEMSPLIKTER

Medlemmene er forpliktet til å støtte IUKN og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge IUKN og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

2-4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. a) Utmeldelse
 2. b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

2-5 DISIPLINÆRE REAKSJONER

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

2-6 ÆRESMEDLEM OG HEDERSTEGN

Styret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Deres medlemskap i NKK betales av IUKN. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

Kap 3 Organisasjon

3-1 HØYESTE MYNDIGHET

Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 15. juli. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

3-2 MØTE OG STEMMERETT

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap i klubben.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved personvalg. Disse skal være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen.Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Det kan ikke benyttes fullmakter. På klubbens generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

3-3 INNKALLING

Dato for generalforsamling skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 4 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

3-4 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER.

Generalforsamlingens oppgaver er å:

 1. a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. c) Behandle årsberetning
 4. d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. e) Godkjenne budsjett for neste år
 6. f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
 7. g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.
 8. h) Velge:
 • Leder for 2 år
 • 4 styremedlemmer med funksjonstid 2 år
 • og 2. varamedlem for 1 år
 • Revisor med vararevisor for 1 år.
 • Valgkomite på 4 medlemmer med funksjonstid 2 år og ett varamedlem med funksjonstid ett år. Valgkomiteen velger selv leder i sin midte.

Der funksjonstid er satt til flere år, velges halvparten ved hver generalforsamling Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg.

3-5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.

 

4-1 STYRET

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

4-2 VEDTAK OG REPRESENTASJON

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Varamedlemmer har møte og talerett på styremøter. 1. varamedlem har stemmerett når ett eller flere ordinære styremedlemmer er fraværende i behandlingen av en sak. 2. varamedlem har stemmerett når to eller flere ordinære styremedlemmer, eller ett ordinært styremedlem og 1. varamedlem er fraværende i behandlingen av en sak.

4-3 STYRETS OPPGAVER ER Å

 • lede klubben mellom generalforsamlingene
 • avholde generalforsamling
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen
 • oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og eventuelt redaktør
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber med andre klubber i NKK
 • velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
 • oppnevne representant til NKKs Representantskapsmøte

Kap. 5 Generalforsamling og valgte verv/komiteer

5-1 VALGKOMITE

Valgkomiteen består av Leder og 3 medlemmer, samt ett varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Styret foreslår valgkomite for generalforsamlingen.

Varamedlem har møte og talerett i valgkomiteen, men ikke stemmerett med mindre ett eller flere ordinære medlemmer er fraværende.

5-2 REVISOR

Generalforsamlingen velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

6-1 LOVENDRINGER

Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet annet er bestemt.

6-2 TOLKING AV LOVENE

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.24

6-3 OPPLØSNING

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinær generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme de av §1.2s bestemte formål.