Sverre M. Blikra

Styremedlem i Styret

Telefon: 92277089

epost: sverre.blikra@sklbb.no

Adresse:

Skotabergvegen 50,
5411 Stord