Styret foreslår strengere championatkrav

På NKKs representantskapsmøte i november 2013 ble det vedtatt å fjerne «stor-cert» som begrep. Det får også betydning for championatreglene. Fra 1. januar 2015 holder det med tre «små» cert for at en hund skal kunne bli norsk utstillingschampion. En utenlandsk champion vil bli norsk utstsillingschampion med ett lite cert.

Irsk Ulvehundklubb Norges styre mener dette undergraver championatet som en kvalitetsindikator og vil derfor fremme forlag på generalforsmalingen i juni om strengere krav til championat. Irsk Ulvehundklubb Norge har raseforvaltningsansvaret for rasen i Norge og kan derfor stille strengere championatkrav for rasen enn det NKK gjør på generell basis. Forslaget vil innebære tilsvarende regler som det vi har i dag – der minst ett av certene må være tatt på en internasjonal utstilling eller rasespesial for at hunden skal bli norsk utstillingschampion. Utenlandske champions må ta sitt cert på en internasjonal utstilling eller rasespesial for å bli norsk utstillingschampion.

Det er opp til generalforsamlingen å vedta eller forkaste forslaget. Også de andre raseklubbene i gruppe ti arbeider med likelydende forslag.