Protokoll generalforsamling 22/6-2013

Referat fra generalforsamling
i Irsk Ulvehundklubb Norge 22.06.13
På kroen, Gol Campingsenter

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent uten noen bemerkninger.

Sak 2: Godkjenning av fremmøtte medlemmer og forhåndsstemmer.
Godkjent uten bemerkninger. 39 stemmeberettigede var til stede.

Sak 3: Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. Eventuelt tellekorps.
Møteleder: Øivind Berg Larsen.
Referenter: Hege Matre Larsen og Malene Haddeland Blikra.
Undertegne protokollen: Knut Olav Wille og Ingunn Hinna.
Tellekorps: Arne Johan Aastvedt og Eugen Hansen.
Alle ble valgt ved akklamasjon.

Sak 4: Årsberetning 2012 – 2013
Ingen kommentarer til årsberetningene. Generalforsamlingen takket styret og de som har deltatt til gjennomføring av aktiviteter i klubben.

Sak 5: Regnskap med revisors beretning.
Øivind Berg Larsen fremla regnskapet og revisors beretning.
Generalforsamlingen godkjente regnskapet og meddelte styret ansvarsfrihet.

Sak 6: Budsjett 2013 – 2014 (sak 6 ble behandlet etter sak 7).
Fremlagte budsjett ble tatt til orientering med korrigeringer som følge av endret aktivitetsplan.

Sak 7: Planer for drift og aktivitet neste år.
Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag over drift og aktiviteter for neste år, men med noen kommentarer:

Redaktøren ønsker 3 utgivelser av bladet «ulvehunden», dette ble vedtatt ved akklamasjon.

Knut Olav Wille oppfordret alle til å reise til Finland på EIWC 2014. For å møte ulvehunder og mennesker fra andre steder.
Ingunn Hinna sa at hvis vi i Norge skal arrangere EIWC i Norge i 2020 må folk tenke seg nøye om og mange må stille opp å jobbe for det er mye jobb.

Tina Haddeland sa at hun syns det er dumt at på Hallingdalsutstillingen melder folk seg til å hjelpe men kommer ikke.

Sak 8: Klubbens lover.
Nye lover ble enstemmig vedtatt, med følgende endringer ift styrets forslag:
Familiemedlemmer har stemmerett på lik linje med hovedmedlemmer. Dette ble vedtatt med 32 stemmer for og 4 stemmer i mot.
Forslag: «Benkeforslag tillates likevel når valgkomiteen ikke har levert en fullstendig innstilling.» Ble vedtatt med 31 mot 6 stemmer.

Sak 9: Innkomne Forslag

9.1: Forslag fra Odd Myhre:
Styret bes utarbeide nye retningslinjer for «beste oppdretter», retningslinjene bør sørge for at alle oppdrettets stillte hunder tas med i vurderingen av «beste oppdretter».
Forslaget falt: 9 stemmer for, 27 i mot.

9.2: Forslag fra Odd Myhre:
Styret bes vurdere kriterier for å stå på oppdretterlisten, spesielt med tanke på om oppdretter er aktiv.
Forslaget falt: 15 stemmer for, 21 i mot.

9.3: Forslag fra Odd Myhre:
Styret bes vurdere alternative plasseringer av årets spesialutstillingen og generalforsamling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 10: Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter.
Foreslått av valgkomitéen:
Leder for 2 år: Per Arne Flatberg – Valgt ved akklamasjon.
Styremedlemmer for 2 år: Mia Solberg og Linda Vabø – Valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer for 1 år: Eva Grimstad og Kristin Opsahl Myrene – Valgt ved akklamasjon

Monica Fornebo Elisassen og Arne Johan Aastvedt har ett år igjen av sin funksjonstid i styret.

Sak 11: Valg av revisor med vararepresentant.
Foreslått av valgkomitéen:
Revisor: Øivind Berg Larsen – Valgt ved akklamasjon
Vararevisor: Gunn Marit Myhre – Valgt ved akklamasjon.

Sak 12: Valg av valgkomite med vararepresentant.
Styret foreslo følgende til valgkomitéen:
Odd Myhre
Ingunn Hinna
Aud-Ingrid Fure

Vararepresentant: Karl Hallvard Beck

Alle ble valgt ved akklamasjon

Møtevitner: Knut Olav Wille og Ingun Hinna.

Gol 22.06.13
Malene Haddeland Blikra (sign)                                              Hege Matre Larsen (sign)

Knut Olav Wille (sign)                                                                  Ingunn Hinna (sign)